Traditional

贈晦叔憶夢得

自別崔公四五秋,因何臨老轉風流?
歸來不說秦中事,歇定唯謀洛下遊。
酒面浮花應是喜,歌眉斂黛不關愁。
得君更有無厭意,猶恨樽前欠老劉。

Simplified

赠晦叔忆梦得

自别崔公四五秋,因何临老转风流?
归来不说秦中事,歇定唯谋洛下游。
酒面浮花应是喜,歌眉敛黛不关愁。
得君更有无厌意,犹恨樽前欠老刘。

Pronunciation

zèng huì shū yì mèng dé

zì bié cuī gōng sì wǔ qiū , yīn hé lín lǎo zhuǎn fēng liú ?
guī lái bù shuō qín zhōng shì , xiē dìng wéi móu luò xià yóu 。
jiǔ miàn fú huā yīng shì xǐ , gē méi liǎn dài bù guān chóu 。
dé jūn gēng yǒu wú yàn yì , yóu hèn zūn qián qiàn lǎo liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.