Traditional

贈普門上人(一作題普門上人房,一作劉長卿

支公身欲老,長在沃州多。
慧力堪傳教,禪功久伏魔。
山雲隨坐夏,江草伴頭陀。
借問回心後,賢愚去幾何。

Simplified

赠普门上人(一作题普门上人房,一作刘长卿

支公身欲老,长在沃州多。
慧力堪传教,禅功久伏魔。
山云随坐夏,江草伴头陀。
借问回心后,贤愚去几何。

Pronunciation

zèng pǔ mén shàng rén ( yī zuò tí pǔ mén shàng rén fáng , yī zuò liú cháng qīng

zhī gōng shēn yù lǎo , cháng zài wò zhōu duō 。
huì lì kān chuán jiào , chán gōng jiǔ fú mó 。
shān yún suí zuò xià , jiāng cǎo bàn tóu tuó 。
jiè wèn huí xīn hòu , xián yú qù jī hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.