Traditional

贈曾溫伯邢德允

發似秋蕪不受耘,茶山曾許與斯文。
回思歲月一甲子,尚記門墻三沐熏。
卷裏聖賢能覿面,人間富貴實浮雲。
二君才氣俱超絕,豈待衰翁誦所聞。

Simplified

赠曾温伯邢德允

发似秋芜不受耘,茶山曾许与斯文。
回思岁月一甲子,尚记门墙三沐熏。
卷里圣贤能觌面,人间富贵实浮云。
二君才气俱超绝,岂待衰翁诵所闻。

Pronunciation

zèng zēng wēn bó xíng dé yǔn

fā sì qiū wú bù shòu yún , chá shān zēng xǔ yǔ sī wén 。
huí sī suì yuè yī jiǎ zǐ , shàng jì mén qiáng sān mù xūn 。
juàn lǐ shèng xián néng dí miàn , rén jiān fù guì shí fú yún 。
èr jūn cái qì jù chāo jué , qǐ dài shuāi wēng sòng suǒ wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.