Traditional

贈朱放

野客歸時無四鄰,黔婁別久案常貧。
漁樵舊路不堪入,何處空山猶有人。

Simplified

赠朱放

野客归时无四邻,黔娄别久案常贫。
渔樵旧路不堪入,何处空山犹有人。

Pronunciation

zèng zhū fàng

yě kè guī shí wú sì lín , qián lóu bié jiǔ àn cháng pín 。
yú qiáo jiù lù bù kān rù , hé chǔ kōng shān yóu yǒu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.