Traditional

贈朱道士

儀容白皙上仙郎,方寸清虛內道場。
兩翼化生因服藥,三屍餓死為休糧。
醮壇北向宵占鬥,寢室東開早納陽。
盡日窗間更無事,唯燒一炷降真香。

Simplified

赠朱道士

仪容白皙上仙郎,方寸清虚内道场。
两翼化生因服药,三尸饿死为休粮。
醮坛北向宵占斗,寝室东开早纳阳。
尽日窗间更无事,唯烧一炷降真香。

Pronunciation

zèng zhū dào shì

yí róng bái xī shàng xiān láng , fāng cùn qīng xū nèi dào cháng 。
liǎng yì huà shēng yīn fú yào , sān shī è sǐ wéi xiū liáng 。
jiào tán běi xiàng xiāo zhān dǒu , qǐn shì dōng kāi zǎo nà yáng 。
jìn rì chuāng jiān gēng wú shì , wéi shāo yī zhù jiàng zhēn xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.