Traditional

贈杓直

世路重祿位,孔棲棲者孔宣。
人情愛年壽,夭死者顏淵。
二人如何人,不奈命與天。
我今信多幸,撫己愧前賢。
已年四十四,又為五品官。
況茲知足外,別有所安焉。
早年以身代,直赴逍遙篇。
近歲將心地,回向南宗禪。
外順世間法,內脫區中緣。
進不厭朝市,退不戀人寰。
自吾得此心,投足無不安。
體非道引適,意無江湖閑。
有興或飲酒,無事多掩關。
寂靜夜深坐,安穩日高眠。
秋不苦長夜,春不惜流年。
委形老小外,忘懷生死間。
昨日共君語,與余心膂然。
此道不可道,因君聊強言。

Simplified

赠杓直

世路重禄位,孔栖栖者孔宣。
人情爱年寿,夭死者颜渊。
二人如何人,不奈命与天。
我今信多幸,抚己愧前贤。
已年四十四,又为五品官。
况兹知足外,别有所安焉。
早年以身代,直赴逍遥篇。
近岁将心地,回向南宗禅。
外顺世间法,内脱区中缘。
进不厌朝市,退不恋人寰。
自吾得此心,投足无不安。
体非道引适,意无江湖闲。
有兴或饮酒,无事多掩关。
寂静夜深坐,安稳日高眠。
秋不苦长夜,春不惜流年。
委形老小外,忘怀生死间。
昨日共君语,与余心膂然。
此道不可道,因君聊强言。

Pronunciation

zèng sháo zhí

shì lù zhòng lù wèi , kǒng qī qī zhě kǒng xuān 。
rén qíng ài nián shòu , yāo sǐ zhě yán yuān 。
èr rén rú hé rén , bù nài mìng yǔ tiān 。
wǒ jīn xìn duō xìng , fǔ jǐ kuì qián xián 。
yǐ nián sì shí sì , yòu wéi wǔ pǐn guān 。
kuàng zī zhī zú wài , bié yǒu suǒ ān yān 。
zǎo nián yǐ shēn dài , zhí fù xiāo yáo piān 。
jìn suì jiāng xīn dì , huí xiàng nán zōng chán 。
wài shùn shì jiān fǎ , nèi tuō qū zhōng yuán 。
jìn bù yàn zhāo shì , tuì bù liàn rén huán 。
zì wú dé cǐ xīn , tóu zú wú bù ān 。
tǐ fēi dào yǐn shì , yì wú jiāng hú xián 。
yǒu xīng huò yǐn jiǔ , wú shì duō yǎn guān 。
jì jìng yè shēn zuò , ān wěn rì gāo mián 。
qiū bù kǔ cháng yè , chūn bù xī liú nián 。
wěi xíng lǎo xiǎo wài , wàng huái shēng sǐ jiān 。
zuó rì gòng jūn yǔ , yǔ yú xīn lǚ rán 。
cǐ dào bù kě dào , yīn jūn liáo qiáng yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.