Traditional

贈夢得

前日君家飲,昨日王家宴。
今日過我廬,三日三會面。
當歌聊自放,對酒交相勸。
為我盡一杯,與君發三願。
一願世清平,二願身強健。
三願臨老頭,數與君相見。

Simplified

赠梦得

前日君家饮,昨日王家宴。
今日过我庐,三日三会面。
当歌聊自放,对酒交相劝。
为我尽一杯,与君发三愿。
一愿世清平,二愿身强健。
三愿临老头,数与君相见。

Pronunciation

zèng mèng dé

qián rì jūn jiā yǐn , zuó rì wáng jiā yàn 。
jīn rì guò wǒ lú , sān rì sān huì miàn 。
dāng gē liáo zì fàng , duì jiǔ jiāo xiāng quàn 。
wéi wǒ jìn yī bēi , yǔ jūn fā sān yuàn 。
yī yuàn shì qīng píng , èr yuàn shēn qiáng jiàn 。
sān yuàn lín lǎo tóu , shù yǔ jūn xiāng jiàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.