Traditional

贈楚州郭使君

淮水東南第一州,山圍雉堞月當樓。
黃金印綬懸腰底,白雪歌詩落筆頭。
笑看兒童騎竹馬,醉攜賓客上仙舟。
當家美事堆身上,何啻林宗與細侯?

Simplified

赠楚州郭使君

淮水东南第一州,山围雉堞月当楼。
黄金印绶悬腰底,白雪歌诗落笔头。
笑看儿童骑竹马,醉携宾客上仙舟。
当家美事堆身上,何啻林宗与细侯?

Pronunciation

zèng chǔ zhōu guō shǐ jūn

huái shuǐ dōng nán dì yī zhōu , shān wéi zhì dié yuè dāng lóu 。
huáng jīn yìn shòu xuán yāo dǐ , bái xuě gē shī luò bǐ tóu 。
xiào kàn ér tóng qí zhú mǎ , zuì xié bīn kè shàng xiān zhōu 。
dāng jiā měi shì duī shēn shàng , hé chì lín zōng yǔ xì hóu ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.