Traditional

贈江州李十使君員外十二韻

我本江湖上,悠悠任運身。
朝隨賣藥客,暮伴釣魚人。
跡為燒丹隱,家緣嗜酒貧。
經過剡溪雪,尋覓武陵春。
豈有疏狂性,堪為侍從臣?
仰頭驚鳳闕,下口觸龍鱗。
劍佩辭天上,風波向海濱。
非賢虛偶聖,無屈敢求伸。
昔去曾同日,今來即後塵。
[元和末,余與李元外同日黜官,今又相次出為刺史。
]中年俱白發,左宦各朱輪。
長短才雖異,榮枯事略均。
殷勤李員外,不合不相親。

Simplified

赠江州李十使君员外十二韵

我本江湖上,悠悠任运身。
朝随卖药客,暮伴钓鱼人。
迹为烧丹隐,家缘嗜酒贫。
经过剡溪雪,寻觅武陵春。
岂有疏狂性,堪为侍从臣?
仰头惊凤阙,下口触龙鳞。
剑佩辞天上,风波向海滨。
非贤虚偶圣,无屈敢求伸。
昔去曾同日,今来即后尘。
[元和末,余与李元外同日黜官,今又相次出为刺史。
]中年俱白发,左宦各朱轮。
长短才虽异,荣枯事略均。
殷勤李员外,不合不相亲。

Pronunciation

zèng jiāng zhōu lǐ shí shǐ jūn yuán wài shí èr yùn

wǒ běn jiāng hú shàng , yōu yōu rèn yùn shēn 。
zhāo suí mài yào kè , mù bàn diào yú rén 。
jì wéi shāo dān yǐn , jiā yuán shì jiǔ pín 。
jīng guò yǎn xī xuě , xún mì wǔ líng chūn 。
qǐ yǒu shū kuáng xìng , kān wéi shì cóng chén ?
yǎng tóu jīng fèng què , xià kǒu chù lóng lín 。
jiàn pèi cí tiān shàng , fēng bō xiàng hǎi bīn 。
fēi xián xū ǒu shèng , wú qū gǎn qiú shēn 。
xī qù zēng tóng rì , jīn lái jí hòu chén 。
[ yuán hé mò , yú yǔ lǐ yuán wài tóng rì chù guān , jīn yòu xiāng cì chū wéi cì shǐ 。
] zhōng nián jù bái fā , zuǒ huàn gè zhū lún 。
cháng duǎn cái suī yì , róng kū shì l yīn qín lǐ yuán wài , bù hé bù xiāng qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.