Traditional

贈沙鷗

老逼教垂白,官科遣著緋。
形骸雖有累,方寸卻無機。
遇酒多先醉,逢山愛晚歸。
沙鷗不知我,猶被隼旟飛。

Simplified

赠沙鸥

老逼教垂白,官科遣着绯。
形骸虽有累,方寸却无机。
遇酒多先醉,逢山爱晚归。
沙鸥不知我,犹被隼旟飞。

Pronunciation

zèng shā ōu

lǎo bī jiào chuí bái , guān kē qiǎn zhuó fēi 。
xíng hái suī yǒu léi , fāng cùn què wú jī 。
yù jiǔ duō xiān zuì , féng shān ài wǎn guī 。
shā ōu bù zhī wǒ , yóu bèi sǔn yú fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.