Traditional

贈洞微山人

我年六十四,獲譴輸鬼薪,束書出東門,揮手謝國人,笑指身上衣,不復染京麈。
時有一老翁,祝我當自珍,卻後十五年,迎君浙江濱。
我笑語是翁,豈說他生身?
事果不可知,邂逅如隔辰。
鶴發無余鬒,鶉衣仍苦貧。
秋風旱河頭,握手一笑新。
買酒烹雞豚,往事得具陳。
試數同朝舊,零落增悲辛。
與翁雖俱老,肝膽猶輪囷。
千裏亦命駕,何況托近鄰。
秋高佳風月,相過莫厭頻。

Simplified

赠洞微山人

我年六十四,获谴输鬼薪,束书出东门,挥手谢国人,笑指身上衣,不复染京麈。
时有一老翁,祝我当自珍,却後十五年,迎君浙江滨。
我笑语是翁,岂说他生身?
事果不可知,邂逅如隔辰。
鹤发无余鬒,鹑衣仍苦贫。
秋风旱河头,握手一笑新。
买酒烹鸡豚,往事得具陈。
试数同朝旧,零落增悲辛。
与翁虽俱老,肝胆犹轮囷。
千里亦命驾,何况托近邻。
秋高佳风月,相过莫厌频。

Pronunciation

zèng dòng wēi shān rén

wǒ nián liù shí sì , huò qiǎn shū guǐ xīn , shù shū chū dōng mén , huī shǒu xiè guó rén , xiào zhǐ shēn shàng yī , bù fù rǎn jīng zhǔ 。
shí yǒu yī lǎo wēng , zhù wǒ dāng zì zhēn , què hòu shí wǔ nián , yíng jūn zhè jiāng bīn 。
wǒ xiào yǔ shì wēng , qǐ shuō tā shēng shēn ?
shì guǒ bù kě zhī , xiè hòu rú gé chén 。
hè fā wú yú zhěn , chún yī réng kǔ pín 。
qiū fēng hàn hé tóu , wò shǒu yī xiào xīn 。
mǎi jiǔ pēng jī tún , wǎng shì dé jù chén 。
shì shù tóng zhāo jiù , líng luò zēng bēi xīn 。
yǔ wēng suī jù lǎo , gān dǎn yóu lún qūn 。
qiān lǐ yì mìng jià , hé kuàng tuō jìn lín 。
qiū gāo jiā fēng yuè , xiāng guò mò yàn pín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.