Traditional

贈湘南漁父

問君何所適,暮暮逢煙水。
獨與不系舟,往來楚雲裏。
釣魚非一歲,終日隻如此。
日落江清桂楫遲,纖鱗百尺深可窺。
沈鉤垂餌不在得,白首滄浪空自知。

Simplified

赠湘南渔父

问君何所适,暮暮逢烟水。
独与不系舟,往来楚云里。
钓鱼非一岁,终日只如此。
日落江清桂楫迟,纤鳞百尺深可窥。
沈钩垂饵不在得,白首沧浪空自知。

Pronunciation

zèng xiāng nán yú fù

wèn jūn hé suǒ shì , mù mù féng yān shuǐ 。
dú yǔ bù xì zhōu , wǎng lái chǔ yún lǐ 。
diào yú fēi yī suì , zhōng rì zhī rú cǐ 。
rì luò jiāng qīng guì jí chí , xiān lín bǎi chǐ shēn kě kuī 。
shěn gōu chuí ěr bù zài dé , bái shǒu cāng làng kōng zì zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.