Traditional

贈田叟

荷筱衰翁似有情,相逢攜手繞村行。
燒畬曉映遠山色,伐樹暝傳深谷聲。
鷗鳥忘機翻浹洽,交親得路昧平生。
撫躬道地誠感激,在野無賢心自驚。

Simplified

赠田叟

荷筱衰翁似有情,相逢携手绕村行。
烧畬晓映远山色,伐树暝传深谷声。
鸥鸟忘机翻浃洽,交亲得路昧平生。
抚躬道地诚感激,在野无贤心自惊。

Pronunciation

zèng tián sǒu

hé xiǎo shuāi wēng sì yǒu qíng , xiāng féng xié shǒu rào cūn xíng 。
shāo shē xiǎo yìng yuǎn shān sè , fá shù míng chuán shēn gǔ shēng 。
ōu niǎo wàng jī fān jiā qià , jiāo qīn dé lù mèi píng shēng 。
fǔ gōng dào dì chéng gǎn jī , zài yě wú xián xīn zì jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.