Traditional

贈皇甫庶子

何因散地共徘徊,人道君才我不才。
騎少馬蹄生易蹶,用稀印鎖澀難開。
妻知年老添衣絮,婢報天寒撥酒醅。
更愧小胥咨拜表,單衫沖雪夜深來。

Simplified

赠皇甫庶子

何因散地共徘徊,人道君才我不才。
骑少马蹄生易蹶,用稀印锁涩难开。
妻知年老添衣絮,婢报天寒拨酒醅。
更愧小胥咨拜表,单衫冲雪夜深来。

Pronunciation

zèng huáng fǔ shù zǐ

hé yīn sàn dì gòng pái huái , rén dào jūn cái wǒ bù cái 。
qí shǎo mǎ tí shēng yì jué , yòng xī yìn suǒ sè nán kāi 。
qī zhī nián lǎo tiān yī xù , bì bào tiān hán bō jiǔ pēi 。
gēng kuì xiǎo xū zī bài biǎo , dān shān chōng xuě yè shēn lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.