Traditional

贈能七倫

澗松高百尋,四時寒森森。
臨風有清韻,向日無曲陰。
如何時俗人,但賞桃李林。
豈不知堅貞,芳馨誘其心。
能生學為文,氣高功亦深。
手中一百篇,句句披沙金。
苦節二十年,無人振陸沈。
今我尚貧賤,徒為爾知音。

Simplified

赠能七伦

涧松高百寻,四时寒森森。
临风有清韵,向日无曲阴。
如何时俗人,但赏桃李林。
岂不知坚贞,芳馨诱其心。
能生学为文,气高功亦深。
手中一百篇,句句披沙金。
苦节二十年,无人振陆沉。
今我尚贫贱,徒为尔知音。

Pronunciation

zèng néng qī lún

jiàn sōng gāo bǎi xún , sì shí hán sēn sēn 。
lín fēng yǒu qīng yùn , xiàng rì wú qū yīn 。
rú hé shí sú rén , dàn shǎng táo lǐ lín 。
qǐ bù zhī jiān zhēn , fāng xīn yòu qí xīn 。
néng shēng xué wéi wén , qì gāo gōng yì shēn 。
shǒu zhōng yī bǎi piān , jù jù pī shā jīn 。
kǔ jié èr shí nián , wú rén zhèn lù chén 。
jīn wǒ shàng pín jiàn , tú wéi ěr zhī yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.