Traditional

贈蘇煉師

兩鬢蒼然心浩然,松窗深處藥爐前。
攜將道士通宵語,忘卻花時盡日眠。
明鏡懶開長在匣,素琴欲弄半無弦。
猶嫌莊子多詞句,隻讀逍遙六七篇。

Simplified

赠苏炼师

两鬓苍然心浩然,松窗深处药炉前。
携将道士通宵语,忘却花时尽日眠。
明镜懒开长在匣,素琴欲弄半无弦。
犹嫌庄子多词句,只读逍遥六七篇。

Pronunciation

zèng sū liàn shī

liǎng bìn cāng rán xīn hào rán , sōng chuāng shēn chǔ yào lú qián 。
xié jiāng dào shì tōng xiāo yǔ , wàng què huā shí jìn rì mián 。
míng jìng lǎn kāi cháng zài xiá , sù qín yù nòng bàn wú xián 。
yóu xián zhuāng zǐ duō cí jù , zhī dú xiāo yáo liù qī piān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.