Traditional

贈薛濤

蛾眉山勢接雲霓,欲逐劉郎北路迷。
若似剡中容易到,春風猶隔武陵溪。

Simplified

赠薛涛

蛾眉山势接云霓,欲逐刘郎北路迷。
若似剡中容易到,春风犹隔武陵溪。

Pronunciation

zèng xuē tāo

é méi shān shì jiē yún ní , yù zhú liú láng běi lù mí 。
ruò sì yǎn zhōng róng yì dào , chūn fēng yóu gé wǔ líng xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.