Traditional

贈談客

上客清談何亹亹,幽人閑思自寥寥。
請君休說長安事,膝上風清琴正調。

Simplified

赠谈客

上客清谈何亹亹,幽人闲思自寥寥。
请君休说长安事,膝上风清琴正调。

Pronunciation

zèng tán kè

shàng kè qīng tán hé wěi wěi , yōu rén xián sī zì liáo liáo 。
qǐng jūn xiū shuō cháng ān shì , xī shàng fēng qīng qín zhèng diào 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.