Traditional

贈趙公

湘東股肱守,心與帝鄉期。
舟楫中途蹇,風波復來思。
嘉我常聯翼,金貂侍玉墀。
跡參前馬聖,名綴鬻熊師。
寒暑一何速,山川遠間之。
寧知洞庭上,獨得平生時。
精意微絕簡,從權討妙棋。
林壑為予請,紛靄發華滋。
流賞忽已散,驚帆杳難追。
送君在南浦,侘傺投此詞。

Simplified

赠赵公

湘东股肱守,心与帝乡期。
舟楫中途蹇,风波复来思。
嘉我常联翼,金貂侍玉墀。
迹参前马圣,名缀鬻熊师。
寒暑一何速,山川远间之。
宁知洞庭上,独得平生时。
精意微绝简,从权讨妙棋。
林壑为予请,纷霭发华滋。
流赏忽已散,惊帆杳难追。
送君在南浦,侘傺投此词。

Pronunciation

zèng zhào gōng

xiāng dōng gǔ gōng shǒu , xīn yǔ dì xiāng qī 。
zhōu jí zhōng tú jiǎn , fēng bō fù lái sī 。
jiā wǒ cháng lián yì , jīn diāo shì yù chí 。
jì cān qián mǎ shèng , míng zhuì yù xióng shī 。
hán shǔ yī hé sù , shān chuān yuǎn jiān zhī 。
níng zhī dòng tíng shàng , dú dé píng shēng shí 。
jīng yì wēi jué jiǎn , cóng quán tǎo miào qí 。
lín hè wéi yú qǐng , fēn ǎi fā huá zī 。
liú shǎng hū yǐ sàn , jīng fān yǎo nán zhuī 。
sòng jūn zài nán pǔ , chà chì tóu cǐ cí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.