Traditional

贈道流

賣藥會稽市,不知今幾年?
身常雜庸保,世果有神仙。
醉帽簪花舞,漁舟聽雨眠。
放翁獨識子,肯向俗人傳?

Simplified

赠道流

卖药会稽市,不知今几年?
身常杂庸保,世果有神仙。
醉帽簪花舞,渔舟听雨眠。
放翁独识子,肯向俗人传?

Pronunciation

zèng dào liú

mài yào huì jī shì , bù zhī jīn jī nián ?
shēn cháng zá yōng bǎo , shì guǒ yǒu shén xiān 。
zuì mào zān huā wǔ , yú zhōu tīng yǔ mián 。
fàng wēng dú shí zǐ , kěn xiàng sú rén chuán ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.