Traditional

贈鄭山人

白首滄洲客,陶然得此生。
龐公采藥去,萊氏與妻行。
乍見還州裏,全非隱姓名。
枉帆臨海嶠,貰酒秣陵城。
伐木吳山曉,持竿越水清。
家人恣貧賤,物外任衰榮。
忽爾辭林壑,高歌至上京。
避喧心已慣,念遠夢頻成。
石路寒花發,江田臘雪明。
玄纁倘有命,何以遂躬耕。

Simplified

赠郑山人

白首沧洲客,陶然得此生。
庞公采药去,莱氏与妻行。
乍见还州里,全非隐姓名。
枉帆临海峤,贳酒秣陵城。
伐木吴山晓,持竿越水清。
家人恣贫贱,物外任衰荣。
忽尔辞林壑,高歌至上京。
避喧心已惯,念远梦频成。
石路寒花发,江田腊雪明。
玄纁倘有命,何以遂躬耕。

Pronunciation

zèng zhèng shān rén

bái shǒu cāng zhōu kè , táo rán dé cǐ shēng 。
páng gōng cǎi yào qù , lái shì yǔ qī xíng 。
zhà jiàn huán zhōu lǐ , quán fēi yǐn xìng míng 。
wǎng fān lín hǎi jiào , shì jiǔ mò líng chéng 。
fá mù wú shān xiǎo , chí gān yuè shuǐ qīng 。
jiā rén zī pín jiàn , wù wài rèn shuāi róng 。
hū ěr cí lín hè , gāo gē zhì shàng jīng 。
bì xuān xīn yǐ guàn , niàn yuǎn mèng pín chéng 。
shí lù hán huā fā , jiāng tián xī xuě míng 。
xuán xūn tǎng yǒu mìng , hé yǐ suì gōng gēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.