Traditional

贈隱士

禦風煙眇多無伴,入鳥差池不亂羣。

Simplified

赠隐士

御风烟眇多无伴,入鸟差池不乱羣。

Pronunciation

zèng yǐn shì

yù fēng yān miǎo duō wú bàn , rù niǎo chà chí bù luàn qún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.