Traditional

贈韋八

辭君歲久見君初,白發驚嗟兩有余。
容鬢別來今至此,心情料取合何如?
曾同曲水花亭醉,亦共華陽竹院居。
豈料天南相見夜,哀猿瘴霧宿匡廬。

Simplified

赠韦八

辞君岁久见君初,白发惊嗟两有余。
容鬓别来今至此,心情料取合何如?
曾同曲水花亭醉,亦共华阳竹院居。
岂料天南相见夜,哀猿瘴雾宿匡庐。

Pronunciation

zèng wéi bā

cí jūn suì jiǔ jiàn jūn chū , bái fā jīng jiē liǎng yǒu yú 。
róng bìn bié lái jīn zhì cǐ , xīn qíng liào qǔ hé hé rú ?
zēng tóng qū shuǐ huā tíng zuì , yì gòng huá yáng zhú yuàn jū 。
qǐ liào tiān nán xiāng jiàn yè , āi yuán zhàng wù sù kuāng lú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.