Traditional

贈鳥窠和尚詩

空門有路不知處,頭白齒黃猶念經。
何年飲著聲聞酒,迄至如今醉未醒。

Simplified

赠鸟窠和尚诗

空门有路不知处,头白齿黄犹念经。
何年饮着声闻酒,迄至如今醉未醒。

Pronunciation

zèng niǎo kē hé shàng shī

kōng mén yǒu lù bù zhī chǔ , tóu bái chǐ huáng yóu niàn jīng 。
hé nián yǐn zhuó shēng wén jiǔ , qì zhì rú jīn zuì wèi xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.