Traditional

赤壁詞/念奴嬌

禁門鍾曉,憶君來朝路,初翔鸞鵠。
西府中臺推獨步,行對金蓮宮燭。
蹙繡華韉,仙葩寶帶,看即飛騰速。
人生難料,一尊此地相屬。
回首紫陌青門,西湖閑院,鎖千梢修竹。
素壁棲鴉應好在,殘夢不堪重續。
歲月驚心,功名看鏡,短鬢無多綠。
一歡休惜,與君同醉浮玉。

Simplified

赤壁词/念奴娇

禁门锺晓,忆君来朝路,初翔鸾鹄。
西府中台推独步,行对金莲宫烛。
蹙绣华鞯,仙葩宝带,看即飞腾速。
人生难料,一尊此地相属。
回首紫陌青门,西湖闲院,锁千梢修竹。
素壁栖鸦应好在,残梦不堪重续。
岁月惊心,功名看镜,短鬓无多绿。
一欢休惜,与君同醉浮玉。

Pronunciation

chì bì cí / niàn nú jiāo

jīn mén zhōng xiǎo , yì jūn lái zhāo lù , chū xiáng luán hú 。
xī fǔ zhōng tái tuī dú bù , xíng duì jīn lián gōng zhú 。
cù xiù huá jiān , xiān pā bǎo dài , kàn jí fēi téng sù 。
rén shēng nán liào , yī zūn cǐ dì xiāng shǔ 。
huí shǒu zǐ mò qīng mén , xī hú xián yuàn , suǒ qiān shāo xiū zhú 。
sù bì qī yā yīng hǎo zài , cán mèng bù kān zhòng xù 。
suì yuè jīng xīn , gōng míng kàn jìng , duǎn bìn wú duō lǜ 。
yī huān xiū xī , yǔ jūn tóng zuì fú yù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.