Traditional

赦歸在道中作

陳焦心息盡,死意不期生。
何幸光華旦,流人歸上京。
愁將網共解,服與代俱明。
復是三階正,還逢四海平。
誰能定禮樂,為國著功成。

Simplified

赦归在道中作

陈焦心息尽,死意不期生。
何幸光华旦,流人归上京。
愁将网共解,服与代俱明。
复是三阶正,还逢四海平。
谁能定礼乐,为国著功成。

Pronunciation

shè guī zài dào zhōng zuò

chén jiāo xīn xī jìn , sǐ yì bù qī shēng 。
hé xìng guāng huá dàn , liú rén guī shàng jīng 。
chóu jiāng wǎng gòng jiě , fú yǔ dài jù míng 。
fù shì sān jiē zhèng , huán féng sì hǎi píng 。
shuí néng dìng lǐ lè , wéi guó zhù gōng chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.