Traditional

赴新安別梁侍郎

新安君莫問,此路水雲深。
江海無行跡,孤舟何處尋。
青山空向淚,白月豈知心。
縱有餘生在,終傷老病侵。

Simplified

赴新安别梁侍郎

新安君莫问,此路水云深。
江海无行迹,孤舟何处寻。
青山空向泪,白月岂知心。
纵有馀生在,终伤老病侵。

Pronunciation

fù xīn ān bié liáng shì láng

xīn ān jūn mò wèn , cǐ lù shuǐ yún shēn 。
jiāng hǎi wú xíng jì , gū zhōu hé chǔ xún 。
qīng shān kōng xiàng lèi , bái yuè qǐ zhī xīn 。
zòng yǒu yú shēng zài , zhōng shāng lǎo bìng qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.