Traditional

赴無錫寄別靈一凈虛二上人雲門所居(劉長卿

高僧本姓竺,開士舊名林。
一入春山裏,千峰不可尋。
新年芳草遍,終日白雲深。
欲徇微官去,懸知訝此心。

Simplified

赴无锡寄别灵一净虚二上人云门所居(刘长卿

高僧本姓竺,开士旧名林。
一入春山里,千峰不可寻。
新年芳草遍,终日白云深。
欲徇微官去,悬知讶此心。

Pronunciation

fù wú xī jì bié líng yī jìng xū èr shàng rén yún mén suǒ jū ( liú cháng qīng

gāo sēng běn xìng zhú , kāi shì jiù míng lín 。
yī rù chūn shān lǐ , qiān fēng bù kě xún 。
xīn nián fāng cǎo biàn , zhōng rì bái yún shēn 。
yù xùn wēi guān qù , xuán zhī yà cǐ xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.