Traditional

赴楚州次自田途中阻淺,問張南史

楚城今近遠,積靄寒塘暮。
水淺舟且遲,淮潮至何處。

Simplified

赴楚州次自田途中阻浅,问张南史

楚城今近远,积霭寒塘暮。
水浅舟且迟,淮潮至何处。

Pronunciation

fù chǔ zhōu cì zì tián tú zhōng zǔ qiǎn , wèn zhāng nán shǐ

chǔ chéng jīn jìn yuǎn , jī ǎi hán táng mù 。
shuǐ qiǎn zhōu qiě chí , huái cháo zhì hé chǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.