Traditional

赴集賢院學士上賜宴應制得輝字

侍帝金華講,千齡道固稀。
位將賢士設,書共學徒歸。
首命深燕隗,通經淺漢韋。
列筵榮賜食,送客愧儒衣。
賀燕窺檐下,遷鶯入殿飛。
欲知朝野慶,文教日光輝。

Simplified

赴集贤院学士上赐宴应制得辉字

侍帝金华讲,千龄道固稀。
位将贤士设,书共学徒归。
首命深燕隗,通经浅汉韦。
列筵荣赐食,送客愧儒衣。
贺燕窥檐下,迁莺入殿飞。
欲知朝野庆,文教日光辉。

Pronunciation

fù jí xián yuàn xué shì shàng cì yàn yīng zhì dé huī zì

shì dì jīn huá jiǎng , qiān líng dào gù xī 。
wèi jiāng xián shì shè , shū gòng xué tú guī 。
shǒu mìng shēn yàn wěi , tōng jīng qiǎn hàn wéi 。
liè yán róng cì shí , sòng kè kuì rú yī 。
hè yàn kuī yán xià , qiān yīng rù diàn fēi 。
yù zhī zhāo yě qìng , wén jiào rì guāng huī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.