Traditional

起晚

傍檐百舌語聰瓏,已覺新春在眼中。
欲起未成還小睡,忽看初日滿窗紅。

Simplified

起晚

傍檐百舌语聪珑,已觉新春在眼中。
欲起未成还小睡,忽看初日满窗红。

Pronunciation

qǐ wǎn

bàng yán bǎi shé yǔ cōng lóng , yǐ jué xīn chūn zài yǎn zhōng 。
yù qǐ wèi chéng huán xiǎo shuì , hū kàn chū rì mǎn chuāng hóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.