Traditional

越中席上看弄老人

不到山陰十二春,鏡中相見白頭新。
此生不復為年少,今日從他弄老人。

Simplified

越中席上看弄老人

不到山阴十二春,镜中相见白头新。
此生不复为年少,今日从他弄老人。

Pronunciation

yuè zhōng xí shàng kàn nòng lǎo rén

bù dào shān yīn shí èr chūn , jìng zhōng xiāng jiàn bái tóu xīn 。
cǐ shēng bù fù wéi nián shǎo , jīn rì cóng tā nòng lǎo rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.