Traditional

越溪春

三月十三寒食日,春色遍天涯。
越溪閬苑繁華地,傍禁垣,珠翠煙霞。
紅粉墻頭,秋千影裏,臨水人家。
歸來晚駐香車。
銀箭透窗紗。
有時三點兩點雨霽,朱門柳細風斜。
沈麝不燒金鴨冷,籠月照梨花。

Simplified

越溪春

三月十三寒食日,春色遍天涯。
越溪阆苑繁华地,傍禁垣,珠翠烟霞。
红粉墙头,秋千影里,临水人家。
归来晚驻香车。
银箭透窗纱。
有时三点两点雨霁,朱门柳细风斜。
沈麝不烧金鸭冷,笼月照梨花。

Pronunciation

yuè xī chūn

sān yuè shí sān hán shí rì , chūn sè biàn tiān yá 。
yuè xī làng yuàn fán huá dì , bàng jīn yuán , zhū cuì yān xiá 。
hóng fěn qiáng tóu , qiū qiān yǐng lǐ , lín shuǐ rén jiā 。
guī lái wǎn zhù xiāng chē 。
yín jiàn tòu chuāng shā 。
yǒu shí sān diǎn liǎng diǎn yǔ jì , zhū mén liǔ xì fēng xié 。
shěn shè bù shāo jīn yā lěng , lóng yuè zhào lí huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.