Traditional

足疾

足疾無加亦不瘳,綿春歷夏復經秋。
開顏且酌樽中酒,代步多乘池上舟。
幸有眼前衣食在,兼無身後子孫憂。
應須學取陶彭澤,但委心形任去留。

Simplified

足疾

足疾无加亦不瘳,绵春历夏复经秋。
开颜且酌樽中酒,代步多乘池上舟。
幸有眼前衣食在,兼无身后子孙忧。
应须学取陶彭泽,但委心形任去留。

Pronunciation

zú jí

zú jí wú jiā yì bù chōu , mián chūn lì xià fù jīng qiū 。
kāi yán qiě zhuó zūn zhōng jiǔ , dài bù duō chéng chí shàng zhōu 。
xìng yǒu yǎn qián yī shí zài , jiān wú shēn hòu zǐ sūn yōu 。
yīng xū xué qǔ táo péng zé , dàn wěi xīn xíng rèn qù liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.