Traditional

路上寄銀匙與阿龜

謫宦心都慣,辭鄉去不難。
緣留龜子住,涕淚一闌幹。
小子須嬌養,鄒婆為好看。
銀匙封寄汝,憶我即加餐。

Simplified

路上寄银匙与阿龟

谪宦心都惯,辞乡去不难。
缘留龟子住,涕泪一阑干。
小子须娇养,邹婆为好看。
银匙封寄汝,忆我即加餐。

Pronunciation

lù shàng jì yín chí yǔ ā guī

zhé huàn xīn dū guàn , cí xiāng qù bù nán 。
yuán liú guī zǐ zhù , tì lèi yī lán gān 。
xiǎo zǐ xū jiāo yǎng , zōu pó wéi hǎo kàn 。
yín chí fēng jì rǔ , yì wǒ jí jiā cān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.