Traditional

路逢青州王大夫赴鎮立馬贈別

大旆擁金羈,書生得者稀。
何勞問官職,豈不見光輝。
赫赫人爭看,翩翩馬欲飛。
不期前歲尹,駐節語依依。
[前年春,余為河南尹,王為少尹。
]

Simplified

路逢青州王大夫赴镇立马赠别

大旆拥金羁,书生得者稀。
何劳问官职,岂不见光辉。
赫赫人争看,翩翩马欲飞。
不期前岁尹,驻节语依依。
[前年春,余为河南尹,王为少尹。
]

Pronunciation

lù féng qīng zhōu wáng dà fū fù zhèn lì mǎ zèng bié

dà pèi yōng jīn jī , shū shēng dé zhě xī 。
hé láo wèn guān zhí , qǐ bù jiàn guāng huī 。
hè hè rén zhēng kàn , piān piān mǎ yù fēi 。
bù qī qián suì yǐn , zhù jié yǔ yī yī 。
[ qián nián chūn , yú wéi hé nán yǐn , wáng wéi shǎo yǐn 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.