Traditional

踏莎行慢

獨自上孤舟。
倚危檣目斷。
難成暮雨,更朝雲散。
涼勁殘葉亂。
新月照,澄波淺。
今夜裏,厭厭離緒難銷遣。
強來就枕,燈殘漏永,合相思眼。
分明夢見如花面。
依前是,舊庭院。
新月照,羅幕掛,珠簾卷。
漸向曉,脈然睡覺如天遠。

Simplified

踏莎行慢

独自上孤舟。
倚危樯目断。
难成暮雨,更朝云散。
凉劲残叶乱。
新月照,澄波浅。
今夜里,厌厌离绪难销遣。
强来就枕,灯残漏永,合相思眼。
分明梦见如花面。
依前是,旧庭院。
新月照,罗幕挂,珠帘卷。
渐向晓,脉然睡觉如天远。

Pronunciation

tà suō xíng màn

dú zì shàng gū zhōu 。
yǐ wēi qiáng mù duàn 。
nán chéng mù yǔ , gēng zhāo yún sàn 。
liáng jìn cán yè luàn 。
xīn yuè zhào , chéng bō qiǎn 。
jīn yè lǐ , yàn yàn lí xù nán xiāo qiǎn 。
qiáng lái jiù zhěn , dēng cán lòu yǒng , hé xiāng sī yǎn 。
fēn míng mèng jiàn rú huā miàn 。
yī qián shì , jiù tíng yuàn 。
xīn yuè zhào , luó mù guà , zhū lián juàn 。
jiàn xiàng xiǎo , mài rán shuì jué rú tiān yuǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.