Traditional

踏莎行

香罷宵薰,花孤晝賞。
粉墻一丈愁千丈。
多情春夢苦拋人,尋郎夜夜離羅幌。
好句刊心,佳期束想。
甫愁春到還愁往。
消魂細柳一時垂,斷腸

Simplified

踏莎行

香罢宵薰,花孤昼赏。
粉墙一丈愁千丈。
多情春梦苦抛人,寻郎夜夜离罗幌。
好句刊心,佳期束想。
甫愁春到还愁往。
消魂细柳一时垂,断肠

Pronunciation

tà suō xíng

xiāng bà xiāo xūn , huā gū zhòu shǎng 。
fěn qiáng yī zhàng chóu qiān zhàng 。
duō qíng chūn mèng kǔ pāo rén , xún láng yè yè lí luó huǎng 。
hǎo jù kān xīn , jiā qī shù xiǎng 。
fǔ chóu chūn dào huán chóu wǎng 。
xiāo hún xì liǔ yī shí chuí , duàn cháng

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.