Traditional

踏莎行

雲母屏低,流蘇帳小。
矮床薄被秋將曉。
乍涼天氣未寒時,平明窗外聞啼鳥。
困殢榴花,香添蕙草。
佳期須及朱顏好。
莫言多病為多情,此身甘向情中老。

Simplified

踏莎行

云母屏低,流苏帐小。
矮床薄被秋将晓。
乍凉天气未寒时,平明窗外闻啼鸟。
困殢榴花,香添蕙草。
佳期须及朱颜好。
莫言多病为多情,此身甘向情中老。

Pronunciation

tà suō xíng

yún mǔ píng dī , liú sū zhàng xiǎo 。
ǎi chuáng báo bèi qiū jiāng xiǎo 。
zhà liáng tiān qì wèi hán shí , píng míng chuāng wài wén tí niǎo 。
kùn tì liú huā , xiāng tiān huì cǎo 。
jiā qī xū jí zhū yán hǎo 。
mò yán duō bìng wéi duō qíng , cǐ shēn gān xiàng qíng zhōng lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.