Traditional

身報心

心是身王身是宮,君今居在我宮中。
是君家舍君須愛,何事論恩自說功?

Simplified

身报心

心是身王身是宫,君今居在我宫中。
是君家舍君须爱,何事论恩自说功?

Pronunciation

shēn bào xīn

xīn shì shēn wáng shēn shì gōng , jūn jīn jū zài wǒ gōng zhōng 。
shì jūn jiā shè jūn xū ài , hé shì lùn ēn zì shuō gōng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.