Traditional

辱牛仆射一劄寄詩篇遇物寄懷情

風雲聚散期難定,魚鳥飛沈勢不同。

Simplified

辱牛仆射一札寄诗篇遇物寄怀情

风云聚散期难定,鱼鸟飞沈势不同。

Pronunciation

rǔ niú pū shè yī zhá jì shī piān yù wù jì huái qíng

fēng yún jù sàn qī nán dìng , yú niǎo fēi shěn shì bù tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.