Traditional

辱牛仆射相公一劄兼寄三篇寄懷雅意多興味亦

憂悲欲作煎心火,榮利先為翳眼塵。

Simplified

辱牛仆射相公一札兼寄三篇寄怀雅意多兴味亦

忧悲欲作煎心火,荣利先为翳眼尘。

Pronunciation

rǔ niú pū shè xiāng gōng yī zhá jiān jì sān piān jì huái yǎ yì duō xīng wèi yì

yōu bēi yù zuò jiān xīn huǒ , róng lì xiān wéi yì yǎn chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.