Traditional

達理二首

何物壯不老,何時窮不通。
如彼音與律,宛轉旋為宮。
我命獨何薄,多悴而少豐。
當壯已先衰,暫泰還長窮。
我無奈命何,委順以待終。
命無奈我何,方寸如虛空。
瞢然與化俱,混然與俗同。
誰能坐自苦,齟齬於其中。
舒姑化為泉,牛哀病作虎。
或柳生肘間,或男變為女。
鳥獸及水木,本不與民伍。
胡然生變遷,不待死歸土。
百骸是己物,尚不能為主。
況彼時命間,倚伏何足數。
時來不可遏,命去焉能取。
唯當養浩然,吾聞達人語。

Simplified

达理二首

何物壮不老,何时穷不通。
如彼音与律,宛转旋为宫。
我命独何薄,多悴而少丰。
当壮已先衰,暂泰还长穷。
我无奈命何,委顺以待终。
命无奈我何,方寸如虚空。
瞢然与化俱,混然与俗同。
谁能坐自苦,龃龉于其中。
舒姑化为泉,牛哀病作虎。
或柳生肘间,或男变为女。
鸟兽及水木,本不与民伍。
胡然生变迁,不待死归土。
百骸是己物,尚不能为主。
况彼时命间,倚伏何足数。
时来不可遏,命去焉能取。
唯当养浩然,吾闻达人语。

Pronunciation

dá lǐ èr shǒu

hé wù zhuàng bù lǎo , hé shí qióng bù tōng 。
rú bǐ yīn yǔ lǜ , wǎn zhuǎn xuán wéi gōng 。
wǒ mìng dú hé báo , duō cuì ér shǎo fēng 。
dāng zhuàng yǐ xiān shuāi , zàn tài huán cháng qióng 。
wǒ wú nài mìng hé , wěi shùn yǐ dài zhōng 。
mìng wú nài wǒ hé , fāng cùn rú xū kōng 。
méng rán yǔ huà jù , hùn rán yǔ sú tóng 。
shuí néng zuò zì kǔ , jǔ yǔ yú qí zhōng 。
shū gū huà wéi quán , niú āi bìng zuò hǔ 。
huò liǔ shēng zhǒu jiān , huò nán biàn wéi nǚ 。
niǎo shòu jí shuǐ mù , běn bù yǔ mín wǔ 。
hú rán shēng biàn qiān , bù dài sǐ guī tǔ 。
bǎi hái shì jǐ wù , shàng bù néng wéi zhǔ 。
kuàng bǐ shí mìng jiān , yǐ fú hé zú shù 。
shí lái bù kě è , mìng qù yān néng qǔ 。
wéi dāng yǎng hào rán , wú wén dá rén yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.