Traditional

迂拙

迂拙宜歸早,乘除得死遲。
老稀朝市夢,窮足道途詩。
嘩世無它技,忘懷自一奇。
故溪幽絕處,惟許白鷗知。

Simplified

迂拙

迂拙宜归早,乘除得死迟。
老稀朝市梦,穷足道途诗。
哗世无它技,忘怀自一奇。
故溪幽绝处,惟许白鸥知。

Pronunciation

yū zhuō

yū zhuō yí guī zǎo , chéng chú dé sǐ chí 。
lǎo xī zhāo shì mèng , qióng zú dào tú shī 。
huá shì wú tā jì , wàng huái zì yī qí 。
gù xī yōu jué chǔ , wéi xǔ bái ōu zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.