Traditional

過修覺山不果登覽

前日泛江時,雨昏失南山;今日迎我馬,*鬌擁髻鬞。
白塔映朱閣,間見青林間。
問我豈忘之,揚鞭亟西還。
西還亦聊爾,行矣來憑欄。
擾擾紅塵中,豈無一日閑。
會復賡此詩,大書榜其顏。
但恐厄風雨,清遊天所慳。

Simplified

过修觉山不果登览

前日泛江时,雨昏失南山;今日迎我马,*鬌拥髻鬞。
白塔映朱阁,间见青林间。
问我岂忘之,扬鞭亟西还。
西还亦聊尔,行矣来凭栏。
扰扰红尘中,岂无一日闲。
会复赓此诗,大书榜其颜。
但恐厄风雨,清游天所悭。

Pronunciation

guò xiū jué shān bù guǒ dēng lǎn

qián rì fàn jiāng shí , yǔ hūn shī nán shān û jīn rì yíng wǒ mǎ ,ê duǒ yōng jì nóng 。
bái tǎ yìng zhū gé , jiān jiàn qīng lín jiān 。
wèn wǒ qǐ wàng zhī , yáng biān jí xī huán 。
xī huán yì liáo ěr , xíng yǐ lái píng lán 。
rǎo rǎo hóng chén zhōng , qǐ wú yī rì xián 。
huì fù gēng cǐ shī , dà shū bǎng qí yán 。
dàn kǒng è fēng yǔ , qīng yóu tiān suǒ qiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.