Traditional

過前安宜張明府郊居

寂寥東郭外,白首一先生。
解印孤琴在,移家五柳成。
夕陽臨水釣,春雨向田耕。
終日空林下,何人識此情。

Simplified

过前安宜张明府郊居

寂寥东郭外,白首一先生。
解印孤琴在,移家五柳成。
夕阳临水钓,春雨向田耕。
终日空林下,何人识此情。

Pronunciation

guò qián ān yí zhāng míng fǔ jiāo jū

jì liáo dōng guō wài , bái shǒu yī xiān shēng 。
jiě yìn gū qín zài , yí jiā wǔ liǔ chéng 。
xī yáng lín shuǐ diào , chūn yǔ xiàng tián gēng 。
zhōng rì kōng lín xià , hé rén shí cǐ qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.