Traditional

過山農家

板橋人渡泉聲,茅檐日午雞鳴。
莫嗔焙茶煙暗,卻喜曬谷天晴。

Simplified

过山农家

板桥人渡泉声,茅檐日午鸡鸣。
莫嗔焙茶烟暗,却喜晒谷天晴。

Pronunciation

guò shān nóng jiā

bǎn qiáo rén dù quán shēng , máo yán rì wǔ jī míng 。
mò chēn bèi chá yān àn , què xǐ shài gǔ tiān qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.