Traditional

過懷王墓

咿嚘不可信,以此敗懷王。
客死峣關路,返葬岐江陽。
啼狖抱山月,饑狐獵野霜。
一聞懷沙事,千載盡悲涼。

Simplified

过怀王墓

咿嚘不可信,以此败怀王。
客死峣关路,返葬岐江阳。
啼狖抱山月,饥狐猎野霜。
一闻怀沙事,千载尽悲凉。

Pronunciation

guò huái wáng mù

yī yōu bù kě xìn , yǐ cǐ bài huái wáng 。
kè sǐ yáo guān lù , fǎn zàng qí jiāng yáng 。
tí yòu bào shān yuè , jī hú liè yě shuāng 。
yī wén huái shā shì , qiān zài jìn bēi liáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.