Traditional

過故府中武威公交城舊莊感事

信陵亭館接郊畿,幽象遙通晉水祠。
日落高門喧燕雀,風飄大樹撼熊羆。
新蒲似筆思投日,芳草如茵憶吐時。
山下隻今黃絹字,淚痕猶墮六州兒。

Simplified

过故府中武威公交城旧庄感事

信陵亭馆接郊畿,幽象遥通晋水祠。
日落高门喧燕雀,风飘大树撼熊罴。
新蒲似笔思投日,芳草如茵忆吐时。
山下只今黄绢字,泪痕犹堕六州儿。

Pronunciation

guò gù fǔ zhōng wǔ wēi gōng jiāo chéng jiù zhuāng gǎn shì

xìn líng tíng guǎn jiē jiāo jī , yōu xiàng yáo tōng jìn shuǐ cí 。
rì luò gāo mén xuān yàn què , fēng piāo dà shù hàn xióng pí 。
xīn pú sì bǐ sī tóu rì , fāng cǎo rú yīn yì tǔ shí 。
shān xià zhī jīn huáng juàn zì , lèi hén yóu duò liù zhōu ér 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.