Traditional

過故洛城

故城門前春日斜,故城門裏無人家。
市朝欲認不知處,漠漠野田飛草花。

Simplified

过故洛城

故城门前春日斜,故城门里无人家。
市朝欲认不知处,漠漠野田飞草花。

Pronunciation

guò gù luò chéng

gù chéng mén qián chūn rì xié , gù chéng mén lǐ wú rén jiā 。
shì zhāo yù rèn bù zhī chǔ , mò mò yě tián fēi cǎo huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.